ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

Политиката по управление на качеството е част от цялостната визия и политика на „РОЯЛ ПРОФИЛ“ ЕООД.

 

Политиката по управление на качеството е насочена към предоставяне на професионални и качествени услуги при производството и продажбата на алуминиеви профили, съобразно приложимото национално и европейско законодателство, стандартите на компанията, фирмената култура и конюнктурата на пазара, чрез осъществяване на постоянен контрол на качеството, гъвкава и ефективна ценова стратегия, отговаряща на изискванията на клиентите и носещи максимална полза за организацията и нейните заинтересовани страни.

 

Ръководството лично и с помощта на своите служители се ангажира в постоянното придържане към Политиката по качеството, като заявяват своите стратегически цели и приоритети:

 • разширяване на заемания пазарен дял
 • поддържане на постоянно качество на произвежданите продукти в съответствие с нормативната уредба
 • установяване на дългосрочни отношения със стабилни партньори
 • въвеждане на нови методи и начини на работа, съобразени със съвременните изисквания на клиентите с цел тяхното задоволяване
 • използване на висококачествени материали и техника при извършване на дейността
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на процесите и работната среда в организацията
 • ефективно използване на наличните ресурси – материални, човешки и финансови, вкл. минимизиране на загубите
 • оптимизиране на работните процеси
 • изработване на собствена стратегия за развитие и повишаване на конкурентоспособността на базата на обратна връзка с клиентите, техните референции и оплаквания
 • развиване и подобряване на познанията, свързани с иновативните технологии
 • постигане и запазване на ангажираност на всички работещи с Политиката и целите по качеството
 • постоянна мотивация на работещите от името и за сметка на организацията
 • поддържане и непрекъснато развитие на лидерските качества на ръководството
 • поддържане на добри взаимоотношения с всички заинтересовани страниклиенти, доставчици, партньори
 • осигуряване и поддържане на ефикасна работна среда
 • непрекъснато подобряване и усъвършенстване на внедрената Система за управление на качеството
 
За реализация на политиката си ръководството на „РОЯЛ ПРОФИЛ“ ЕООД прилага следните основни принципи:
 • лидерство водеща роля на ръководството по отношение на управление на качеството
 • управление на риска определяне на рисковете и възможностите и предприемане на действие за овладяванена тяхното въздействие
 • прилагане на процесен подход при планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите
 • оптимизиране на ресурсите
 • поддържане ефикасността на системата чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни
 • непрекъснато подобряване на системата чрез периодични анализи и наблюдение на дейността
 • осигуряване на необходимите ресурси за функциониране и подобряване на СУК
 • приобщаване на персонала чрез съобщаване и разясняване на насоките на развитие на организацията

 

Ръководството на организацията декларира, че при своята цялостна дейност ще спазва цялата приложима нормативна база, поема ангажимент за осигуряване непрекъснато подобрение, като ще работи в посока на непрекъснатото усъвършенстване на Системата за управление на качеството.

 

Политиката е разпространена, комуникирана и разбрана в организацията, достъпна е до заинтересованите страни и обществеността.

 

Като управител на „РОЯЛ ПРОФИЛ” ЕООД, декларирам личното си участие в разработването и изпълнението на настоящата политика по качеството.

bg_BGBulgarian